دانشگاه فرهنگیان

پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز (خواهران)